Get Adobe Flash playerกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา ภายใน ประจำปี 2559

" ชงโคเกมส์ 2016 "

ระหว่างวันที่ 11 - 19 มีนาคม 2560

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม นิสิตต้องเข้าชม อย่างน้อย 
ประเภทชนิดกีฬาและเข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. โดยมีใบบันทึกกิจกรรมและตราปั๊มแจกให้ ณ สถานที่ จัดการแข่งขัน
เมื่อนิสิตทำตามกติกาสำเร็จสามารถ นำใบบันทึกมาแลกกิจกรรมได้ 1 กิจกรรม

ระเบียบหลักเกณฑ์ กติกาการประกวดผู้นำเชียร์ ประเภทหลีดมือ กองเชียร์นั่งสแตนด์และขบวนพาเหรด
การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “ชงโคเกมส์ 2016”
ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2560