Get Adobe Flash player

                 

                    


 ดาวน์โหลด

 ดาวน์โหลดฟอนต์บี เอส อาร์ ยู บ้านสมเด็จ   ซึ่งออกแบบและพัฒนาโดย อ.ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ ฟ้อนต์BSRU Bansomdejจัดเป็นฟ้อนต์ในประเภทฟ้อนต์สำหรับพาดหัว (Display type) ผู้ออกแบบประยุกต์รูปลักษณ์จากการเขียนอักษรตามแบบลายมือช่างปากกาปากตัด ควบคุมองศา   จุดเริ่มของเส้น (stem) และปลายสุดตัดตรงเพื่อให้องค์ประกอบดูน้อยลง พยายามให้เกิดบุคลิกไทย      ร่วมสมัยโครงสร้างนุ่มนวลทรงสง่ามีแบบแผน       ความเป็นพื้นถิ่นประยุกต์ สะท้อนสมัย เกียรติคุณ   ความดีงามขององค์กร    * ดาวน์โหลดฟอนต์ *