Get Adobe Flash player

                 

                    


ทำเนียบบุคลากรสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา

อธิการบดี


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต  วณิชยานันต์

รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา


 • อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง

ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ  นิลผาย

รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา


 • อาจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด

รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา


 • อาจารย์ธนกร สรรย์วราภิภู

รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร สกุลกิม

หัวหน้างานอนามัย • นางสาวอัญชลี โพธยารมย์

นักวิชาการศึกษา


 • นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว

นักวิชาการศึกษา


 • นางสาวณัฐวรรณ์ สุขทั่ว

นักวิชาการศึกษา


 • นางสาวนัทธี เฟื่องฟู

นักวิชาการศึกษา


 • นายอดิศร เนียมแก้ว

นักวิชาการศึกษา


 • นายสุนทร ปาละพันธ์

   นักวิชาการศึกษา


 • ว่าที่ร้อยเอก.บัญญัติ เสกนำโชค

นักวิชาการศึกษา


 • นายฐิติวัจน์ กิ่งแก้วเจริญรัตน์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


 • นายกรภัทร์ งอกจันทึก

นักวิชาการศึกษา


 • นายเอกพงษ์  พร้าวไธสง

นักวิชาการศึกษา


 • นางสาวภูษณิศา เนตรสาคร 

เจ้าหน้าที่ห้อง Fitness


 • นายขวัญชัย  ปราณีนิจ

 เจ้าหน้าที่ศูนย์ DSS.