Get Adobe Flash player

                 

                    


แผนกลยุทธสำนักกิจการนักศึกษา

  •  แผนปฏิบัติราชการ สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556


                       

  •  แผนกลยุทธสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา พ.ศ. 2552 - 2556

                     

  • แผนกลยุทธสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา พ.ศ. 2557 - 2561