Get Adobe Flash player

                 

                    


ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 ปรัชญา

         กิจการนักศึกษาพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ท้องถิ่นและนานาชาติ


 วิสัยทัศน์

        สำนักกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในหารให้บริการสวัสดิการและพัฒนาให้นิสิตนักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น

        และท้องถิ่นและประเทศชาติ ให้สมกับ World's Local University


พันธกิจ

       สำนักกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย