Get Adobe Flash player

                 

                    


สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา


หน่วยงานภายใน

  •  งานบริหารงานทั่วไป
  •  งานกิจกรรมและพัฒนานิสิตนักศึกษา
  •  งานทุนการศึกษา
  •  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  •  งานแนะแนวการศึกษา


อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง
 ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา