Get Adobe Flash player

                 

                    


สำนักกิจการนักศึกษา


หน่วยงานภายใน

  •  งานบริหารงานทั่วไป
  •  งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
  •  งานทุนการศึกษา
  •  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  •  งานแนะแนวการศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา