Page 7 - e-Studentloan
P. 7

3. ระบุข้อมูลของสถานศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่      - เลือกประเภททุนที่จะขอกู้      - เลือกระดับการศึกษาที่จะขอกู้      - ชั้นปีที่จะขอกู้
      - ชื่อสถานศึกษา “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” แล้วคลิกค าว่า


        “ค้นหา” จากนั้นคลิก “ตกลง”


                                                            กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

                                                            ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา
                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   2   3   4   5   6   7   8   9   10