Page 6 - e-Studentloan
P. 6

2. ขั้นตอนการบันทึกแบบค าขอ ให้คลิก “ปีการศึกษาที่จะขอกู้”
       จากนั้นคลิก “แบบค าขอกู้ยืมเงิน”                                                           กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

                                                           ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา
                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10