สำนักกิจการนิสิตนักศึกษาได้ยกเลิกการใช้ระบบ ฐานข้อมูลกิจกรรม นี้แล้ว
และได้ทำการย้ายฐานข้อมูลบทั้งหมด ไปใช้ในระบบใหม่ ให้นิสิตตรวจสอบได้ที่
http:mis.bsru.ac.th