หน้าหลัก ลงทะเบียน พิมพ์ใบนัดสัมภาษณ์ เอกสารประกอบ

รายการเอกสารที่นิสิตต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ
รายการ เอกสาร
กยศ. 100 แบบสัมภาษณ์ผู้กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2556
กยศ. 101 แบบคำขอกู้ยืมเงิน มบส 2556
กยศ. 102 แบบรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้
กยศ. 103 หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา (นิสิตชั้นปีที่ 1 ให้ยื่นในวันทำสัญญา)
กยศ. 104 แผนที่บ้าน
กยศ. ใบตรวจหลักฐาน

งานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคาร 1 ชั้น 3 โทร 0-2473-7000 ต่อ 1305