หน้าหลัก ลงทะเบียน พิมพ์ใบนัดสัมภาษณ์ เอกสารประกอบ สำหรับผู่ที่ผ่านการสัมภาษณ์

สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ต้องการ กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ในปีการศึกษา 2561
(กู้ใหม่ และ กู้ต่อเนื่องย้ายสถานศึกษาเท่านั้น) ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. ลงทะเบียนในระบบของ กยศ. (e-studentloan) (สำหรับกู้ใหม่ และยังไม่เคยลงทะเบียน)
2. แจ้งความจำนงขอกู้ผ่านระบบ (e-studentloan) เลือกสถานศึกษาเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมทั้งสั่งพิมพ์ หน้ายืนยันแนบมาด้วย
3. ลงทะเบียนเพื่อกำหนดวันสัมภาษณ์ในระบบของ สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. การลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันก่อนวันสัมภาษณ์ (ถ้าจำนวนไม่เต็ม)
5. พิมพ์ใบนัดสัมภาษณ์ ที่ลงทะเบียนสัมภาษณ์ มาในวันสัมภาษณ์ ด้วย พร้อม แนบเอกสารใบยืนยันขอกู้ จากเว็บ กยศ (e-student) มาด้วย (ข้อ 2.)
6. มาสัมภาษณ์ตามตารางนัดทีลงทะเบียนไว้ (ถ้าจะเลื่อนวันสัมภาษณ์ ให้ติดต่อล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน )

 


สำหรับ เจ้าหน้าที่
 
Username :
Password :
 

งานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคาร 1 ชั้น 3 โทร 0-2473-7000 ต่อ 1305