ใบรายงานการจองวัน เพื่อเซนต์ใบยืนยัน กลุ่ม เธเธขเธจ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำวันที่ 18 เธเธฑเธ™เธขเธฒเธขเธ™ 2562 รอบเวลา 09.00 เธ™.
มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 159 ราย

 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 6021222032 นางสาวมุธิตา บุตรเทศ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:14:31]
2 6021251003 นางสาวจุฑากรณ์ มามัง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:33:04]
3 6021251018 นางสาวณัฐฐินันท์ โตมา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:35:48]
4 6021340093 นายจารุวัฒน์ ละอองแก้วกุล 5 กันยายน 2562 [เวลา : 10:41:11]
5 6081110055 นางสาวเธียรทอง ศรีสุภา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:13:57]
6 6081113009 นางสาวกิตติยา ประเสริฐ 5 กันยายน 2562 [เวลา : 11:54:35]
7 6081113019 นางสาวนิธินันท์ พานเชียงสี 5 กันยายน 2562 [เวลา : 11:26:56]
8 6081125011 นายอัจฉริยะ ม่วงจร 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:10:43]
9 6121154053 นายพีรกานต์ พิมพ์สอน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:52:32]
10 6121207008 นายณัฐวุฒิ ลีลาวิเศษศักดิ์ 5 กันยายน 2562 [เวลา : 20:53:26]
11 6121225006 นางสาววรัญญา เนตรบุญ 9 กันยายน 2562 [เวลา : 10:40:10]
12 6121232020 นางสาวอลิษา อิสมาแอล 5 กันยายน 2562 [เวลา : 22:49:46]
13 6121284004 นายชัยวัฒน์ เอียผา 13 กันยายน 2562 [เวลา : 12:40:27]
14 6121307075 นายธีรภัทร อังกุลดี 6 กันยายน 2562 [เวลา : 22:14:18]
15 6121340051 นางสาวปาริฉัตร บุญเปี่ยม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:09:06]
16 6121375012 นางสาวยุภารัตน์ ทองไชย 9 กันยายน 2562 [เวลา : 22:07:33]
17 6121375028 นายณัฐวุฒิ คชรัตน์ 5 กันยายน 2562 [เวลา : 14:22:51]
18 6121393010 นางสาวพัทธนันท์ วารุณศาสตร์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:03:28]
19 6121393011 นายนภสินธุ์ มานิล 5 กันยายน 2562 [เวลา : 15:51:15]
20 6121393020 นางสาวทิพย์สุดา ศรีอาภัย 5 กันยายน 2562 [เวลา : 15:28:40]
21 6181110002 นายภาณุวัฒน์ จิ้วไม้แดง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 21:13:37]
22 6181110016 นางสาวมาติกา หวังเชิดกลาง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:39:46]
23 6181110053 นางสาวสุจิรา สังข์แก้ว 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:49:05]
24 6181110060 นางสาวสุภัชชา แก้วรัตน์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:49:45]
25 6181110070 นางสาวชลธิชา พิมพา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:21:07]
26 6181125001 นางสาววโรชา สาธุรัตน์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:12:10]
27 6218112608 นางสาวปิ่นมุก เรืองรัมย์ 6 กันยายน 2562 [เวลา : 01:43:05]
28 6221154034 นางสาวกมลเนตร เสาร์ประโคน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:49:51]
29 6221156002 นางสาวมนัสวรรณ์ แสงสุวรรณ์ 9 กันยายน 2562 [เวลา : 16:26:18]
30 6221207025 นายอภิชาติ ทองแม้น 6 กันยายน 2562 [เวลา : 14:11:36]
31 6221232022 นางสาวภาสินี ใจพรมมา 5 กันยายน 2562 [เวลา : 04:41:01]
32 6221232025 นางสาวสุกัญญา ธำรงสมบัติ 10 กันยายน 2562 [เวลา : 21:02:52]
33 6221283025 นางสาวบัวบุษกร หงษ์นัย 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:48:08]
34 6221290028 นางสาวณัฏฐินี เปรื่องจำรัส 8 กันยายน 2562 [เวลา : 07:49:53]
35 6221291002 นายจิรเดช นิยมไทย 6 กันยายน 2562 [เวลา : 13:14:48]
36 6221291009 นางสาวฐิติมา สุนันท์ 6 กันยายน 2562 [เวลา : 13:12:18]
37 6221301013 นางสาวสายธาร กลัดทอง 5 กันยายน 2562 [เวลา : 10:10:14]
38 6221301035 นายศรัณย์ แก้วเก็บคำ 6 กันยายน 2562 [เวลา : 06:18:27]
39 6221301036 นางสาวศรัญญา อ่องอร่าม 6 กันยายน 2562 [เวลา : 16:06:00]
40 6221304007 นายทักษิณ โชติกุล 16 กันยายน 2562 [เวลา : 09:34:37]
41 6221307014 นางสาวสุกัญญา ทองเพ็ง 6 กันยายน 2562 [เวลา : 08:16:17]
42 6221307024 นางสาวบุษรินทร์ แจ่มจำรูญ 5 กันยายน 2562 [เวลา : 19:33:37]
43 6221307050 นางสาวศิภาพร อินเนา 5 กันยายน 2562 [เวลา : 11:57:04]
44 6221307084 นางสาวอริสรา ไชยสุริยา 5 กันยายน 2562 [เวลา : 16:32:40]
45 6221307097 นางสาวฐิติยา ใหม่มา 6 กันยายน 2562 [เวลา : 13:16:09]
46 6221307099 นางสาวซูไรยา อาแซ 5 กันยายน 2562 [เวลา : 14:50:49]
47 6221307103 นางสาวภาชินี รักษ์ศรีทอง 15 กันยายน 2562 [เวลา : 21:15:11]
48 6221310035 นายปราโมทย์ ปานปิ่น 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:43:31]
49 6221310044 นางสาวชมพูนุช คงปิติ 14 กันยายน 2562 [เวลา : 16:15:00]
50 6221310065 นางสาวฐิติพร พลถาวร 5 กันยายน 2562 [เวลา : 16:11:57]
51 6221310082 นางสาวพักตร์วิภา เพ็ชรยอด 4 กันยายน 2562 [เวลา : 21:35:52]
52 6221310111 นางสาวสุชาดา วงศ์ตาขี่ 5 กันยายน 2562 [เวลา : 08:34:24]
53 6221310126 นายนภัสพล จั่นทอง 7 กันยายน 2562 [เวลา : 15:44:46]
54 6221340034 นางสาวจิราวรรณ เพ็ชรประกอบ 16 กันยายน 2562 [เวลา : 10:04:39]
55 6221340086 นางสาวณภัทร ไตรรัตโน 5 กันยายน 2562 [เวลา : 16:01:07]
56 6221358029 นายธารณา บุญเลิศ 5 กันยายน 2562 [เวลา : 11:01:53]
57 6221374005 นายธนภัทร มะมัย 5 กันยายน 2562 [เวลา : 13:51:12]
58 6221374026 นายอรรณพ สารผล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:07:01]
59 6221390032 นายณัฏฐากร ทองเพ็ญ 5 กันยายน 2562 [เวลา : 13:21:38]
60 6221391060 นางสาวรพีพร คุรุเมธากร 10 กันยายน 2562 [เวลา : 11:07:04]
61 6221391065 นางสาวทยิดา แก้ววัน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:17:14]
62 6221392053 นายพีรณัฐ อุปชิวะ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:52:32]
63 6221392063 นางสาวพัชราภา อ่อนน้อม 11 กันยายน 2562 [เวลา : 09:50:00]
64 6221393001 นางสาวนภาพร พักตร์ดวงจันทร์ 6 กันยายน 2562 [เวลา : 18:23:30]
65 6221393005 นายอาทิตย์ กุลกิจ 6 กันยายน 2562 [เวลา : 05:04:49]
66 6221393006 นางสาวเบญญาภา สายพินิจ 6 กันยายน 2562 [เวลา : 13:02:49]
67 6221412020 นายสหฤทธิ์ สัมฤทธิสุทธิ์ 5 กันยายน 2562 [เวลา : 00:14:14]
68 6221418033 นางสาวเมธาวี เวชประสิทธิ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:14:34]
69 6221418136 นางสาวพรรณพัสสา อิ่นคำ 7 กันยายน 2562 [เวลา : 11:34:49]
70 6221501017 นางสาวเบญจรัตน์ ตุ้มคำมา 16 กันยายน 2562 [เวลา : 01:23:18]
71 6221501040 นางสาวพิชชาภรณ์ ชนะกูล 6 กันยายน 2562 [เวลา : 20:16:51]
72 6221501055 นายพิชญากร สิริพงษ์เจริญ 10 กันยายน 2562 [เวลา : 21:45:32]
73 6221501078 นางสาวปิยนุช วัดเกลี้ยวพงษ์ 16 กันยายน 2562 [เวลา : 16:37:37]
74 6221501099 นางสาวณัฐรดา คงมั่น 5 กันยายน 2562 [เวลา : 11:25:22]
75 6221501108 นายอินทัช นรเศรษฐฉัตร 8 กันยายน 2562 [เวลา : 21:11:31]
76 6221602032 นายณัฐเกียรติ จันทร์บุตดา 8 กันยายน 2562 [เวลา : 19:30:55]
77 6221701003 นางสาวธนพร ลานตวน 16 กันยายน 2562 [เวลา : 16:29:27]
78 6221701006 นางสาวรัตนากร กัณทษา 5 กันยายน 2562 [เวลา : 07:19:45]
79 6221701009 นางสาวณัฐกรณ์ อุปสาร 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:10:39]
80 6221701018 นางสาวปิยะรัตน์ ใหญ่ปราม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:02:38]
81 6221701019 นางสาวพัชรินทร์ ราษี 16 กันยายน 2562 [เวลา : 17:12:08]
82 6221701038 นางสาวศศิธร ปัดภัย 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:29:08]
83 6221802022 นางสาววิภาวดี แสนทวีสุข 5 กันยายน 2562 [เวลา : 16:24:44]
84 6221802036 นางสาวกรรณิกา สาเสาร์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:02:41]
85 6221903048 นางสาวอายดา สุขตะโก 5 กันยายน 2562 [เวลา : 15:21:00]
86 6221903068 นางสาวภคนันท์ เหมือนการ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:48:06]
87 6221903081 นางสาวปฐมา สุธี 8 กันยายน 2562 [เวลา : 11:40:29]
88 6221903086 นางสาวศิรภัสสร กุลจิรโรจน์ 17 กันยายน 2562 [เวลา : 17:58:40]
89 6281105026 นายนิซาอูดี รอนิง 17 กันยายน 2562 [เวลา : 08:14:34]
90 6281107014 นางสาวเฟื่องฟ้า ดียิ่ง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:36:47]
91 6281107017 นางสาวกรรณิการ์ มิตรเดช 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:34:14]
92 6281110022 นางสาวกนกพร ชาญประโคน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:11:03]
93 6281110025 นายวาริส เจตเกษตกรรณ์ 5 กันยายน 2562 [เวลา : 07:18:53]
94 6281110028 นางสาวสุพิชญา บุญรักษ์ 5 กันยายน 2562 [เวลา : 07:18:41]
95 6281110029 นางสาวพัชราภรณ์ ชัยวิชิต 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:41:16]
96 6281110033 นายกิติภูมิ กมลชัยสุข 4 กันยายน 2562 [เวลา : 21:48:42]
97 6281110034 นางสาวสโรชา รวยรุ่ง 5 กันยายน 2562 [เวลา : 08:02:32]
98 6281110036 นายสุทธิเสกข์ กลัดจำปี 6 กันยายน 2562 [เวลา : 19:26:24]
99 6281110046 นางสาวสุวิภา เพาสันเทียะ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:08:55]
100 6281110054 นายภูมินทร์ กอบมณีรัตน์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 20:30:27]
101 6281110058 นายธนวัฒน์ บุญพิทักษ์ 5 กันยายน 2562 [เวลา : 00:21:49]
102 6281113003 นางสาวเบญจรัตน์ กุออ 5 กันยายน 2562 [เวลา : 14:46:03]
103 6281114003 นางสาวจิราภรณ์ พรหมเจริญ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:11:56]
104 6281114008 นางสาวเพราพนิต ยิ่งยวด 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:44:25]
105 6281114010 นางสาวปาริชาติ เพชรฏา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:47:04]
106 6281115002 นางสาวกนกพิชญ์ มะลิฉิม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:06:40]
107 6281115009 นางสาวสวรส พิมพ์แก้ว 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:39:04]
108 6281115018 นางสาวเพชรดา เปลี่ยนสอาด 16 กันยายน 2562 [เวลา : 09:25:21]
109 6281115027 นางสาวปรีชยานุช บุญชู 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:09:10]
110 6281115030 นางสาวพวงประกา ศรีจันทร์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:13:03]
111 6281115031 นางสาวเกษแก้ว ศรีใส 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:44:00]
112 6281118003 นางสาวศิริญาภา จอมทะรักษ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:19:28]
113 6281118009 นางสาวโศภิตา มามะ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:26:19]
114 6281118011 นางสาวธนภรณ์ ปรังศรี 16 กันยายน 2562 [เวลา : 13:38:32]
115 6281123005 นายศุภชัย มณีวรรณ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:33:31]
116 6281123029 นางสาวนาร์มี นะยะอิ 5 กันยายน 2562 [เวลา : 22:48:13]
117 6281123068 นางสาวธนัญญา เกิดผล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 22:26:28]
118 6281123072 นางสาวรัฐนันท์วดี เปรื่องชัย 5 กันยายน 2562 [เวลา : 10:13:35]
119 6281123083 นางสาวอโรชา สิงห์วงษา 13 กันยายน 2562 [เวลา : 21:48:38]
120 6281124011 นางสาวสุมาพร ใจสมคม 9 กันยายน 2562 [เวลา : 10:14:07]
121 6281124016 นางสาวจตุพร เจริญดง 9 กันยายน 2562 [เวลา : 10:16:14]
122 6281124020 นายวุฒิชัย พลบำรุง 9 กันยายน 2562 [เวลา : 10:13:08]
123 6281124035 นางสาวธนพรพรหม ระบือธรรม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:47:06]
124 6281124040 นางสาวณัฐวรี สายเบาะ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:08:08]
125 6281124042 นางสาวมัณฑนา อินทพงษ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:11:30]
126 6281124043 นางสาวชุติกาญจน์ บุญมี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:31:39]
127 6281124047 นางสาวเกศชฎา จิตต์แจ่ม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:04:06]
128 6281124055 นางสาวกฤติยาณี อั้นทอง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:03:53]
129 6281125023 นายสิทธิพงศ์ คลังระหัด 5 กันยายน 2562 [เวลา : 10:22:58]
130 6281126006 นางสาวพรสวรรค์ มาลาหอม 5 กันยายน 2562 [เวลา : 11:45:26]
131 6281126012 นายธนวัฒน์ ละครล้ำ 5 กันยายน 2562 [เวลา : 21:20:40]
132 6281126046 นายธนพัฒน์ ยาศรี 16 กันยายน 2562 [เวลา : 08:54:41]
133 6281126084 นางสาวบุษกร แซ่ลิ้ม 17 กันยายน 2562 [เวลา : 12:02:57]
134 6281147003 นายนรากร สร้างนอก 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:30:16]
135 6281147042 นายเมธาวัฒน์ สากระจาย 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:59:42]
136 6281163031 นายนนทนันท์ ดำเกษ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:05:25]
137 6281163048 นางสาวกนกพร เจริญสุข 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:10:07]
138 6281163054 นางสาวเนาวรัตน์ เผื่อนคำไฮ 11 กันยายน 2562 [เวลา : 18:59:10]
139 6281163088 นางสาวสิรีธร เพ็งจิต 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:30:38]
140 6281165001 นายอรุณ เปรื่องปัญญา 5 กันยายน 2562 [เวลา : 16:13:34]
141 6281165002 นางสาวนวพรรษ เพิ่มเพียรสิน 6 กันยายน 2562 [เวลา : 20:38:40]
142 6281165015 นายรัฐนันท์ แก่นแก้ว 5 กันยายน 2562 [เวลา : 11:44:34]
143 6281165031 นายธนา วิภาตะพันธุ์ 5 กันยายน 2562 [เวลา : 12:13:50]
144 6281165068 นายอภิชน มะลิวงษ์ 15 กันยายน 2562 [เวลา : 11:22:16]
145 6281166007 นายกณวัฒน์ ศรีวงษ์พุก 7 กันยายน 2562 [เวลา : 08:32:04]
146 6281166015 นายนนทพัทธ์ ก้านเหลือง 6 กันยายน 2562 [เวลา : 11:56:40]
147 6281166037 นางสาวบัณฑิตา สายสุวรรณ 5 กันยายน 2562 [เวลา : 13:15:37]
148 6281166043 นายปวริศ ตรีกุล 9 กันยายน 2562 [เวลา : 01:20:46]
149 ุ608116307 นายวัชรพงษ์ ไพบูลย์ 15 กันยายน 2562 [เวลา : 07:10:06]
150 ุ622139301 นายณัฐพล เกตุชมภู 11 กันยายน 2562 [เวลา : 11:33:09]
151 ุ622170102 นางสาวอภิรดี วงค์เสนา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:31:14]
152 ุ628110502 นางสาวศิริลักษณ์ อุตมรัตน์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 20:02:34]
153 ุ628111500 นางสาวอริศรา เบ้าหัวดง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:56:44]
154 ุ628111501 นางสาวอภิญญา โพธิ์ไทร 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:04:29]
155 ุ628111502 นางสาวรักษ์สุดา อ่อนนอก 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:05:35]
156 ุ628111502 นางสาวจันทร์จิรา เบ้าหนองบัว 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:10:27]
157 ุ628112303 นางสาวฐาปนีย์ สลาเลิศ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:01:47]
158 ุ628112402 นางสาวธนาภรณ์ บัวหลวง 5 กันยายน 2562 [เวลา : 06:32:16]
159 ุ628116304 นายธนพลธ์ ใหยะปะ 9 กันยายน 2562 [เวลา : 09:37:26]