ใบรายงานการจองวัน เพื่อเซนต์ใบยืนยัน กลุ่ม เธเธขเธจ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำวันที่ 17 เธเธฑเธ™เธขเธฒเธขเธ™ 2562 รอบเวลา 13.00 เธ™.
มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 146 ราย

 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 6021251013 นางสาวรินลดา อมาตยกุล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:29:39]
2 6021256008 นางสาวปรารถนา ผดุงทศ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:58:19]
3 6081123055 นางสาวธัญชนก เฉิดฉาย 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:06:56]
4 6081123056 นางสาวจีรพร สีชื่น 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:09:41]
5 6121211010 นายคณุตม์ บุญล้น 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:38:09]
6 6121211012 นางสาวกุลลิสรา ดุษฎีวิมล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 20:26:41]
7 6121211017 นางสาวนฤมล แหทอง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 20:22:58]
8 6121304003 นางสาวศิริกาญจน์ สีทา 5 กันยายน 2562 [เวลา : 10:21:03]
9 6121310083 นายธรรมรัตน์ เลพล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:54:29]
10 6121392025 นางสาวนัสสมนต์ สุนทรวารี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:52:10]
11 6121392034 นางสาวธิดามาศ ไชยยืน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:51:23]
12 6121392035 นางสาวจินดารัตน์ สกุลณี 5 กันยายน 2562 [เวลา : 10:51:54]
13 6121501018 นางสาวสุภาพร เรือนแพ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 20:28:34]
14 6181123005 นายศิวเทพ มุ่ย 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:53:47]
15 6181123022 นางสาวรัตติกา หาวิชา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 21:13:11]
16 6181124055 นายเอกชัย รัตนพรหม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:41:43]
17 6181165028 นายอาฟิส สะแต 4 กันยายน 2562 [เวลา : 20:27:32]
18 6201125002 นายชัยธวัช สุขรอด 5 กันยายน 2562 [เวลา : 10:29:06]
19 622115004 นางสาวสุทัตตา ศรีกิมแก้ว 5 กันยายน 2562 [เวลา : 07:07:58]
20 6221156004 นายเศรษฐพงศ์ เล่งจิ้ว 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:20:06]
21 6221156011 นางสาวศิริญาพร แซ่ฮ่อ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:11:30]
22 6221156019 นางสาวปณิตตรา บุญนิติตระกูล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:11:53]
23 6221156024 นางสาววรรณศิริ เกตุเชื้อ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:24:47]
24 6221207028 นายพลวัฒน์ ตาลอัมพร 5 กันยายน 2562 [เวลา : 06:50:24]
25 6221256001 นางสาวพรทิพย์ คุ้มไข่น้ำ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:43:27]
26 6221256015 นางสาวสโรชา แจ่มจันทร์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:18:36]
27 6221256022 นางสาวจุฑามาศ โดยดี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:06:05]
28 6221256025 นางสาวมุทิตา กล่ำอาจ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:43:02]
29 6221256027 นางสาวอริสา ซาเจริญ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:18:16]
30 6221283003 นางสาวสุมลทรา หลงสิงห์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:11:12]
31 6221283005 นางสาวเบญจมาภรณ์ ดรตะโกน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:44:07]
32 6221283009 นางสาวสโรชา ยิ่งสุด 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:49:30]
33 6221283012 นางสาวเบญจพร สุนทรปฏิมา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:37:49]
34 6221283014 นางสาวสิรินาถ งามวงษ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:23:20]
35 6221283015 นางสาวกรรภิรมย์ ลิงไธสง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:42:49]
36 6221283017 นางสาวปนัดดา กะนันไธสงค์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:42:27]
37 6221283020 นางสาวพรผกา สุพร 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:57:10]
38 6221283021 นางสาวณิศรา เพชรภูเขียว 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:36:24]
39 6221283026 นางสาวอรวิภา หม่องดั้ง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:41:11]
40 6221284001 นางสาวสิริพร พาเจริญทรัพย์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:07:10]
41 6221295001 นายนัทธพงศ์ จีนปัต 5 กันยายน 2562 [เวลา : 04:27:08]
42 6221296002 นายภาณุพงศ์ เสนาะล้ำ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 21:03:54]
43 6221307010 นางสาวปุริมปรัชญ์ แซ่อึ่ง 5 กันยายน 2562 [เวลา : 03:02:53]
44 6221307052 นางสาวฉัตรชฎาพร แสนศรี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:44:44]
45 6221307061 นางสาวชณัฐา พื้นไธสงค์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:16:00]
46 6221307096 นางสาวอรยา บุญชู 5 กันยายน 2562 [เวลา : 09:40:36]
47 6221310029 นางสาวนภัสสร แก้วแท้ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 21:38:00]
48 6221310048 นางสาวสุชานันท์ อิสสอาด 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:34:54]
49 6221310067 นางสาวนันทิพร ไชยรักษ์ 5 กันยายน 2562 [เวลา : 00:20:25]
50 6221310073 นายกิตติภณ ณะสูงเนิน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 20:08:53]
51 6221310106 นางสาวมณีรัตน์ คงสอน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 21:39:13]
52 6221310107 นางสาวเสาวภาคย์ สุธรรมเจริญโชค 4 กันยายน 2562 [เวลา : 21:33:47]
53 6221310141 นางสาวอาริตา คำแปร 4 กันยายน 2562 [เวลา : 21:07:50]
54 6221340009 นางสาวดารารัตน์ แก้วนวล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 20:22:45]
55 6221340012 นางสาวจิรัชยา แก้วประดิษฐ์ 5 กันยายน 2562 [เวลา : 03:57:34]
56 6221340075 นางสาวพิชามญชุ์ ศรีจันทร์อินทร์ 5 กันยายน 2562 [เวลา : 08:03:26]
57 6221355002 นายจักรกริช บรรเทิงใจ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 22:53:30]
58 6221355009 นางสาวภัคจิรา ปิ่นอักษร 4 กันยายน 2562 [เวลา : 22:08:38]
59 6221355011 นายณภัคพงศ์ ธัญญกรรม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 21:35:41]
60 6221355015 นายปิยณัฐ ไล้สมบุญ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 21:02:01]
61 6221358009 นางสาวปวรรณรัตน์ ไพโสภา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 20:34:55]
62 6221358015 นางสาวจันทรรัตน์ ทองวิเชียร 5 กันยายน 2562 [เวลา : 11:53:38]
63 6221358044 นายวรวิช เฉลิมศรี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 21:21:38]
64 6221373002 นางสาวกรชนก มีวาสนา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:57:35]
65 6221373014 นางสาวสุกรรณิกา ตันโชกี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 20:29:56]
66 6221373038 นางสาวบุญยานุช เกษรนวล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 23:14:46]
67 6221391016 นางสาวอัครภาส์ พรมหา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:52:23]
68 6221391064 นางสาวรัฐกานต์ ธันยากรวรกุล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:20:13]
69 6221392064 นายธิติวุฒิ ลิขิตวัฒนวิบูลย์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:09:51]
70 6221413075 นายจักรพงษ์ ไชยคง 5 กันยายน 2562 [เวลา : 06:13:15]
71 6221414049 นางสาวฐิตาภรณ์ กองช่าง 5 กันยายน 2562 [เวลา : 11:00:43]
72 6221418030 นางสาวกนิษฐา ฟองไทร 5 กันยายน 2562 [เวลา : 10:52:19]
73 6221419006 นางสาวกาญจนา ปั้นโต 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:08:04]
74 6221501037 นางสาวสิริวิภา จันกง 5 กันยายน 2562 [เวลา : 08:21:33]
75 6221501047 นายวิวรณ์ นนศิริ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 23:18:30]
76 6221602017 นายกฤษดา เชื้อสุข 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:02:21]
77 6221602021 นายธีรยุทธ อุทธา 5 กันยายน 2562 [เวลา : 10:45:32]
78 6221602027 เด็กหญิงวิริสรา มาเต็ง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:20:51]
79 6221802002 นางสาวณัฐชา จันทาทอง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:12:02]
80 6221802013 นางสาวสโรชา พุ่มมะละ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:33:44]
81 6221802017 นางสาวพับพึง กุมแก้ว 5 กันยายน 2562 [เวลา : 10:42:09]
82 6221802028 นางสาวกนกวรรณ โชติชัย 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:16:01]
83 6221802030 นายอารฟาน เจ๊ะดาโอะ 5 กันยายน 2562 [เวลา : 13:48:09]
84 6221802031 นางสาวกนกวรรณ ศรีกิ้ม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:08:46]
85 6221802033 นางสาวรัตนาวลี สาม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:08:57]
86 6221802039 นางสาวมณฑกานต์ กลิ่นระรื่น 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:59:02]
87 6221802042 นางสาวมีนา สูงศักดิ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:30:13]
88 6221903018 นายอภิสิทธิ์ แลคำ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:13:59]
89 6221903066 นางสาวภรัณยา เนตรทิพย์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:20:53]
90 6221903082 นางสาวภิญญดา แข็งธัญญกิจ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:15:17]
91 62310466 นางสาวศิริมา กุตมาสูรย์ 5 กันยายน 2562 [เวลา : 09:04:07]
92 62410287 นางสาววรรณนิศา อุ่นเรือง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 21:45:10]
93 6281105024 นายวรันพจน์ รุ่งเรือง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 20:04:56]
94 6281107013 นางสาวอาทิติยา บุญทอง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:53:36]
95 6281107019 นางสาวศิริวจี พรมดี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 20:52:44]
96 6281107031 นางสาวมณีรัตน์ ชาติภูธร 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:21:43]
97 6281107034 นางสาวมุกมณี เมืองสนาม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 21:14:00]
98 6281107036 นางสาวจินดารัตน์ นาทอง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:08:43]
99 6281107039 นางสาวกนกวรรณ อ่อนนวล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:18:46]
100 6281107043 นางสาวณัฐกมล อรรถารส 4 กันยายน 2562 [เวลา : 21:45:01]
101 6281107044 นางสาวฐานิดา รัตนกาย 4 กันยายน 2562 [เวลา : 22:12:05]
102 6281107049 นางสาวอริยาพร เรืองผล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:42:04]
103 6281107050 นางสาวปสุตรา สุขจุ้ย 5 กันยายน 2562 [เวลา : 09:53:17]
104 6281110021 นางสาวช่อลัดดา ศิริมนตรี 5 กันยายน 2562 [เวลา : 07:18:11]
105 6281113004 นางสาวเนตรนภา อักษรธรรม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:46:03]
106 6281113007 นางสาวเสาวนีย์ หมวดทอง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:56:15]
107 6281113010 นายจีรเศรษฐ์ อุดม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:00:25]
108 6281113013 นางสาวปานไพลิน ประเสริฐสินสุข 5 กันยายน 2562 [เวลา : 10:22:04]
109 6281113015 นางสาวกุลสตรี แป้นมะยะ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:37:10]
110 6281118012 นางสาวอาริตา ศรีสุกใส 4 กันยายน 2562 [เวลา : 20:23:40]
111 6281123020 นางสาวภัศรา น้อยสำเนียง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:43:22]
112 6281123084 นายสกล เกศวรางกูร 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:21:53]
113 6281123086 นางสาวธิษณามตี นพวงศ์ ณ อยุธยา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:32:27]
114 6281124019 นางสาวจิราพร พรายละหาน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 21:02:35]
115 6281124031 นายอภิรักษ์ ถาอ่อนสี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 20:21:21]
116 6281124067 นางสาววรรณพร อันสุวรรณ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 20:49:04]
117 6281125024 นางสาวภานุมาศ ยันตะบุศย์ 5 กันยายน 2562 [เวลา : 10:37:07]
118 6281126053 นายนฤดล แผ้วพลสง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:20:10]
119 6281126057 นางสาวนงพลอย ตนัยธัญ 5 กันยายน 2562 [เวลา : 05:59:57]
120 6281126064 นายณพล แซ่ลี้ 5 กันยายน 2562 [เวลา : 06:35:09]
121 6281126066 นางสาวนภายุ ผู้สมบูรณ์วัฒนา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:54:20]
122 6281126073 นางสาวอภิญญา ทองหลาง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:03:43]
123 6281126082 นางสาววนิดา ฉีดเนียม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:59:20]
124 6281126087 นางสาววราภรณ์ คงทอง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:59:20]
125 6281147001 นางสาวปานวาด ลิมประภานุกูลกิจ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:39:43]
126 6281147013 นางสาววราภรณ์ คุ้มวงษ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:16:16]
127 6281147041 นายปิยวัฒน์ นาโสก 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:13:18]
128 6281163009 นางสาวศศิรินทร์ พูลชนะ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:08:01]
129 6281163028 นางสาวรุจิรา ครองยุติ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 20:45:13]
130 6281163039 นายนิรุต ทิทา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 20:50:36]
131 6281163045 นางสาวกรชนก บุญกอง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:08:40]
132 6281163049 นายณัฐนันท์ สันทา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:12:28]
133 6281163058 นางสาวชลธิรา เชื้อชาติพานิชย์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:08:50]
134 6281163063 นางสาวชลิตา มีผึ้ง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 20:46:24]
135 6281163089 นางสาวอัจจิมา ผิวอ่อน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:11:20]
136 6281165009 นายอภิวัฒน์ โกเมศ 8 กันยายน 2562 [เวลา : 23:09:16]
137 6281165029 นายปิติภัทร พิมพ์พงษ์ 5 กันยายน 2562 [เวลา : 09:08:46]
138 6281165030 นางสาวสโรชินี ศรีวิลัย 4 กันยายน 2562 [เวลา : 21:47:45]
139 6281165045 นางสาวพนิดา แก้วปัญญา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:13:44]
140 6281165049 นายวัชรภรณ์ เทียมทอง 5 กันยายน 2562 [เวลา : 09:08:48]
141 6281165063 นายกัมปนาท บุญชู 5 กันยายน 2562 [เวลา : 00:03:51]
142 6281165077 นายกิติศักดิ์ เสือเงิน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 21:22:46]
143 ุ622131012 นางสาวฉัตรจิรา มวลประเสริฐ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:04:12]
144 ุ622137301 นางสาวฟ้ารุ่ง ศรีแดง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:59:58]
145 ุ628110704 นางสาวสุนิศา มีแก้ว 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:24:16]
146 ุุ62811470 นางสาวรุ่งนภา ชมภูนุช 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:02:21]