ใบรายงานการจองวัน เพื่อเซนต์ใบยืนยัน กลุ่ม เธเธขเธจ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำวันที่ 17 เธเธฑเธ™เธขเธฒเธขเธ™ 2562 รอบเวลา 09.00 เธ™.
มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 151 ราย

 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 6021284004 นางสาวกมลวรรณ ไชยบัน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:40:36]
2 6021419107 นายสิทธิชัย อักษรโลหะกุล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:10:00]
3 6121207013 นางสาวศรศิรินทร์ จะโนรัตน์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:09:34]
4 6121211006 นางสาวกรรณิการ์ ภู่โพธิ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:16:41]
5 6121211020 นางสาวกรกนก พุ่มพฤกษ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:46:37]
6 6121251003 นางสาวสกาวจิตร จเรฤทธิ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:55:07]
7 6121251006 นางสาวบุษบา แสงแก้ว 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:01:08]
8 6121251008 นางสาวอนุชิดา สาทิพจันทร์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:04:55]
9 6121295002 นางสาวขวัญแก้ว บุญศรี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:29:11]
10 6121295008 นายธวัชชัย สอนการ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:29:26]
11 6121296016 นางสาวลำดวน ธรรมธุระ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:54:38]
12 6121373031 นางสาวฉัตรฤดี เสนาะพิน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:17:06]
13 6121392037 นางสาวสุธาลักษณ์ ธนพัตจรูญพงษ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:22:59]
14 6121802012 นางสาวพรชิตา แสนคำ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:24:09]
15 6121903001 นางสาวอภัสรา โชติยา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:07:50]
16 6181110033 นางสาวริไลรา เสนาราช 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:46:37]
17 6181113006 นายจิรวิชญ์ ชัยเจริญ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:24:25]
18 6181113009 นายวรัญวิทย์ แฮกนา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:18:21]
19 6181113011 นางสาวนิภาภัทร อักษรสม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:22:43]
20 6181113019 นางสาวสิริพร นกแสง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:22:22]
21 6181118010 นางสาวศีรณา นรินทร์รัมย์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:20:15]
22 6181124074 นางสาวศิริพร ยันตะพันธ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:07:45]
23 6181124092 นางสาวเกศวิมล วีระแก้ว 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:15:01]
24 6181163025 นางสาวจรณพร ศรีแก้วนวล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:25:54]
25 6181166019 นางสาวณัฐพร เล็กสัมฤทธิ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:36:56]
26 622-160201 นายปิยะชาติ บุบผา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:46:46]
27 6221154012 นางสาวจิตตา สุขเอิบ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:44:48]
28 6221154020 นางสาวกุลนิดา บูรภักดิ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:48:15]
29 6221154030 นางสาวไรวินท์ ถาวร 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:20:52]
30 6221154038 นางสาวสโรชา ผอมคลี่ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:59:17]
31 6221211005 นางสาวอัจฉรา เจริญกิจกังวาน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:15:36]
32 6221211007 นายเกรียงศักดิ์ มูลทรัพย์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:13:46]
33 6221211012 นางสาวจิรัญญา เป็ดทอง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:10:55]
34 6221211018 นายจักกฤช เกิดผล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:19:36]
35 6221216002 นางสาวอารีรัตน์ สงวน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:41:23]
36 6221240005 นางสาวภาวิณี ทัพเดิม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:35:27]
37 6221256029 นางสาวนิภาพร พุ่มโพธิ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:16:15]
38 6221284002 นางสาวภาวิณี เปลี่ยนไธสง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:57:38]
39 6221291006 นางสาวโศรดา แกล้วน้อย 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:39:00]
40 6221296001 นางสาวศศินา สีบัวฮาม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:23:39]
41 6221310001 นายธันยา หมวดจันทร์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:01:07]
42 6221310004 นางสาวมนทกานต์ สิงห์รุ่งเรือง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:59:17]
43 6221310008 นางสาวละอองดาว โคนทาทอง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:56:36]
44 6221310041 นางสาวศิริวรรณ รวยทอง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:04:24]
45 6221310053 นางสาวกรกช บุตรศรีภูมิ 5 กันยายน 2562 [เวลา : 10:09:07]
46 6221310118 นางสาวพรชิตา ตู้คำภา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:20:59]
47 6221310144 นางสาวศิรัญญา จิตต์พูลผล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:18:46]
48 6221340044 นายธีรพัฒน์ กล้าหาญ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 20:33:58]
49 6221340048 นางสาวณัฐณิชา พิมพ์สุวรรณ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:43:28]
50 6221358078 นางสาวประไพพรรณ ชาญสมุท 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:38:53]
51 6221368001 นางสาวกรกนก มาสชิวหะ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:06:18]
52 6221373047 นายกันต์ธร เหลี่ยมดี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:26:06]
53 6221374040 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ดวงเดือน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:00:53]
54 6221374047 นางสาวศิลาดล สว่างเรือง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:00:49]
55 6221390079 นางสาวสุนิชา ไก่เผือก 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:44:39]
56 6221391022 นางสาววรางค์สิริน จงเจริญ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:28:07]
57 6221391062 นางสาวแสงเทียน ใสพระเพลิง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:29:14]
58 6221392006 นายปิยพงษ์ วงศ์วาน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:14:26]
59 6221393004 นางสาวสุวิมล เมธาพสุธารกุล 12 กันยายน 2562 [เวลา : 20:48:20]
60 6221414025 นางสาวชลธิชา เพ็งพาด 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:51:45]
61 6221418014 นางสาวชลิตา วิถีคลองคืน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:46:45]
62 6221418022 นางสาวสุดารัตน์ ธรรมสา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:18:19]
63 6221418023 นางสาวปิยวรรณ ทองผล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:19:29]
64 6221418024 นางสาวจิราภรณ์ ไชยโชติ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:22:46]
65 6221418032 นายศราวุท ไชยโสดา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:48:58]
66 6221418060 นายอดิศักดิ์ บำรุงผล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:34:31]
67 6221418066 นายศุภกิตติ์ ไชยพรม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:49:48]
68 6221418112 นางสาวสุกัญญา วงษ์สุวรรณ 16 กันยายน 2562 [เวลา : 23:20:34]
69 6221419011 นางสาวธนาวดี ตรีนิคม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:31:39]
70 6221419038 นายณัฐพงษ์ ขุนณรงค์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:58:48]
71 6221501003 นางสาวรัตน์ติพร เกตุแก้ว 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:06:38]
72 6221501004 นางสาวสุชาดา ศรีเมือง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:06:51]
73 6221501009 นายอิศรา สมโภชน์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:41:52]
74 6221501014 นางสาวภัทรสุดา วิชัยโย 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:08:16]
75 6221501111 นางสาวแตงกวา มั่นเหมาะ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:33:13]
76 6221602011 นายประภากร มีพรบูชา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:40:08]
77 6221701002 นางสาวยุภาวดี เลขาโชค 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:54:17]
78 6221701004 นายธีรพัฒน์ ดอยชัยภูมิ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:01:15]
79 6221701014 นายพชร สีแรด 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:08:13]
80 6221701017 นางสาวพรสุดา มารศรี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:59:39]
81 6221701020 นางสาวนิรันลักษณ์ ปักปิ่น 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:54:15]
82 6221701029 นางสาวคำแก้ว คุ้มครอง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:14:11]
83 6221701034 นางสาวรุ่งตะวัน กายไธสงค์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:29:56]
84 6221701040 นางสาวเครือวัลย์ แอบเกลื่อน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:58:34]
85 6221802005 นางสาวกัญญาภัท แสนศรี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:53:55]
86 6221802007 นางสาวอัญชลี ส่งเสริม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:40:34]
87 6221802025 นายองอาจ ยางธิสาร 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:12:16]
88 6221802026 นางสาวอัญชลี มั่นโพทอง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:57:38]
89 6221903026 นายภุมรินทร์ ลุนทา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:40:05]
90 6280023078 นางสาวยุวลี ยีรัมย์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:00:51]
91 6281105001 นางสาวนิพาวรรณ ตุ้มคุ้ม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:59:04]
92 6281105005 นางสาวรัตนาภรณ์ อินแพง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:50:10]
93 6281105007 นางสาวศิวนาถ นาคพันธ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:51:35]
94 6281105010 นางสาวฎาริกา ต้านศัตรู 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:52:26]
95 6281105013 นางสาวพรรณษา พรมพันธ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:36:24]
96 6281105016 นางสาวซูไฮลา ยีสาแล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:50:23]
97 6281105017 นางสาวปัญญาพร โสภากุล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:49:53]
98 6281105019 นางสาวธนัชพร อดทน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:24:48]
99 6281105020 นางสาววัลวลี วิริยะ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:51:50]
100 6281105021 นางสาวศรัญญา สมณะ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:52:02]
101 6281110045 นางสาวปิ่นปินัทธ์ คุณโฑทอง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:06:58]
102 6281110052 นางสาวศรสวรรค์ เที่ยงธรรม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:07:58]
103 6281112012 นางสาวภัทราวดี ตราชู 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:01:12]
104 6281112014 นางสาวรัตนวดี คุ้มวงษ์ดี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:39:39]
105 6281112017 นายไกรวิชญ์ จอมทอง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:33:05]
106 6281115005 นางสาวณัฎฐณิชา พรมพงศ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:08:36]
107 6281115006 นางสาวฐิตินันท์ สุขสงวน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:06:40]
108 6281115007 นางสาวนริศรา นนทภา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:06:34]
109 6281115010 นางสาวปรีญารัตน์ พงษ์เพชร 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:09:44]
110 6281115014 นางสาวบุษกร มะลิมาศ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:39:49]
111 6281115019 นางสาวศศิธร ทองดวง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:22:57]
112 6281123039 นางสาวสุนิสา ทองยืน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:31:05]
113 6281123044 นายธีระพงศ์ พรรณรงค์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:53:16]
114 6281123050 นางสาวธิดารัตน์ สีใส 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:00:11]
115 6281123052 นางสาวเกษร จันที 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:06:35]
116 6281123057 นางสาวรสสุคนธ์ จรรยา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:57:38]
117 6281123060 นางสาวกีรต้า ลูกเหล็ม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:07:26]
118 6281123062 นางสาววิชิดา อาญาเมือง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:48:40]
119 6281123063 นางสาววิชิตา อาญาเมือง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:49:20]
120 6281123064 นางสาวอุไรวรรณ ชังชะนา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:48:36]
121 6281123081 นายชัยลักษณ์ วระกาญจน์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:32:11]
122 6281125004 นางสาววารีรัตน์ อุทธาพงษ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:14:20]
123 6281125020 นางสาวอรนุช สืบนาค 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:36:13]
124 6281125021 นางสาวพิยดา สีดำ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:00:47]
125 6281126011 นางสาวขวัญธิดา พิมศรีโคตร 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:51:44]
126 6281126021 นายธณยศ สงนอก 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:59:52]
127 6281126024 นายหัสวรรษ บุญจีน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:28:07]
128 6281126026 นางสาวปภัสสร จุลวงษ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:43:00]
129 6281126032 นายวีรพัฒน์ ศาสนาอภิชาติ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:43:54]
130 6281126061 นางสาวพรชิตา ขาวน้อย 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:27:03]
131 6281126062 นายกิตติพันธุ์ รสหอม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:14:11]
132 6281126065 นางสาวรัศมิ์ประภา เกษร 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:53:41]
133 6281147008 นายสุนทร ผิวเหลือง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:35:55]
134 6281165003 นายพิจิตร เจริญไทย 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:26:03]
135 6281165010 นายกฤตภาส ดอกแก้วกลาง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:09:53]
136 6281165025 นางสาวภัทรวรินทร์ สินประเสริฐ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 20:16:17]
137 6281165036 นายวีรวัฒน์ ใจวัง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:30:54]
138 6281165046 นางสาวกนกวรรณ จักษุเขียว 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:50:38]
139 6281165058 นายนครินทร์ สีนวล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:24:38]
140 6281165061 นายสันติ มิ่งสรรพางค์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:24:58]
141 6281166031 นายณรงค์ฤทธิ์ มั่นคง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:33:34]
142 6281166036 นางสาวสุกัญญา นามหงษ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:15:49]
143 6281166044 นางสาวพันนิภา เชื้อธรรม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:43:27]
144 6281166047 นางสาวจิรายุ รังสิมันตุชาติ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:42:22]
145 ุ622135805 นางสาวณัฐริกา พรมรัตน์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:14:00]
146 ุ628111302 นางสาวชลดา จิตรนอก 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:31:26]
147 ุ628112306 นายเจเนเร ดำนิล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:07:35]
148 ุ628112307 นางสาวปัฐมาภรณ์ ไชยสิทธิ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:11:17]
149 ุ628116305 นางสาวสุพัชชา สุทธิกรณ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:22:04]
150 ุุ62214120 นายรัฐวุฒิ ศรีจันทร์แจ่ม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:45:37]
151 ุุ62217010 นางสาวศิริรัตน์ มาดี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:31:27]