ใบรายงานการจองวัน เพื่อเซนต์ใบยืนยัน กลุ่ม เธเธขเธจ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำวันที่ 16 เธเธฑเธ™เธขเธฒเธขเธ™ 2562 รอบเวลา 13.00 เธ™.
มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 149 ราย

 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 5981126032 นางสาวขวัญธิดา เกื้องิ้ว 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:39:52]
2 6021392039 นางสาวปรียาดา ศโรภาส 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:12:00]
3 6021701019 เด็กหญิงปวีณ์นุช บุญเลิศ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:13:40]
4 6121290025 นายธนพล อาดำ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:00:36]
5 6121392029 นายสุธานนท์ แย้มศรี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:34:27]
6 6121392040 นายอนาวิน สีหะ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:53:30]
7 6121392057 นายธัชพล อินทรสุข 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:55:45]
8 6121413049 นางสาวศิริญญา ใจร่วม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:06:30]
9 6121418058 นายศรัณยพงศ์ กล่อมสถิตย์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:58:56]
10 6121802010 นางสาวสุนิศา รุ่งสว่าง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:31:31]
11 6121802015 นางสาวนิภาพร ศรีแก้ว 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:07:12]
12 6181114005 นายธนากร การะพฤกษ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:46:10]
13 6181118014 นางสาวจิตรติกร บุญทศ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:31:40]
14 6181126030 นางสาวอัมราวดี กุลวงค์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:38:43]
15 6220260021 นางสาวลักษณ์สุภา ภู่โต๊ะยา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:10:50]
16 6221156023 นางสาวจณิตา กุลรัตนวิรุฬห์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:26:30]
17 6221207023 นายจักรพงษ์ เรืองมหามงคล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:07:27]
18 6221207024 นางสาวรุจรวี พันประสงค์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:46:44]
19 6221222005 นางสาวสุภาพร บินไธสง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:17:31]
20 6221226014 นายกฤตวิทย์ ปัฏฐะ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:43:09]
21 6221256020 นางสาวรูฮัยยา ดอฆอ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:20:02]
22 6221256021 นางสาวทักษิณา แวมประชา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:28:22]
23 6221290013 นางสาววีรยา สะมะแอ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:13:02]
24 6221301024 นางสาวสุดารัตน์ ใจดี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:18:18]
25 6221307002 นางสาวทิวาพร ยางศิลา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:56:46]
26 6221307005 นางสาวศุวณี จำปาดะ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:00:54]
27 6221307015 นางสาวณัฐริกา มืมขุนทด 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:02:00]
28 6221307022 นางสาวพิธิญากรณ์ เลียบกระโทก 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:01:08]
29 6221307032 นางสาวเฟื่องฟ้า กาญจนะชาติ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:58:26]
30 6221307033 นางสาวกันทิมา ชำนาญดี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:20:17]
31 6221307034 นางสาวจุฑามาศ วิชาชัย 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:57:15]
32 6221307036 นางสาวกุลธรา บุตรงาม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:58:23]
33 6221307037 นายบารมี รุ่งโรจน์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:58:01]
34 6221307043 นางสาวทัศวรรณ เปรียบนาน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:56:55]
35 6221307062 นางสาวสุณิตา อินทร์แก้ว 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:59:51]
36 6221307068 นางสาวชลลดา แสงพิน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:42:06]
37 6221307093 นางสาวสิรภัทร แก้วบัวทอง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:43:32]
38 6221310059 นางสาวญาณิศา แสงจันทร์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:06:38]
39 6221310064 นางสาวธารารัตน์ บุญชู 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:06:33]
40 6221310079 นางสาวกมลพร เสือช้อย 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:06:17]
41 6221310084 นายชญาพัฒน์ บุตรจินดา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:42:27]
42 6221310096 นางสาวณัฐชยา ใจมั่น 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:42:33]
43 6221310127 นายศิรศักดิ์ ศรีอ่ำดี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:02:26]
44 6221340002 นางสาวเนตรนภา คงประเสริฐ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:23:07]
45 6221340006 นางสาวช่อผกา ฉ่ำสมบูรณ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:00:13]
46 6221340021 นางสาวสุรีภรณ์ ขอเหล็ก 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:57:36]
47 6221340028 นางสาวสุทธิกานต์ ธรรมสิงห์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:57:01]
48 6221340038 นางสาวสุทธิกมล นาคกร 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:06:07]
49 6221340045 นางสาวศศิวิมล บุญฤทธิ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:04:54]
50 6221358047 นายณัฐพงษ์ สีหานาทัง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:23:07]
51 6221358056 นางสาวกุลธิดา บุญเกิน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:09:19]
52 6221358070 นายศักดา บัวเทศ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:21:08]
53 6221368005 นายฐนันดร แก้วลูก 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:17:46]
54 6221373056 นายพิทักษ์ หมู่คนทา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:10:29]
55 6221373060 นายชนาธิป อินตะนัย 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:10:42]
56 6221374008 นางสาวอริศรา พิมพ์พร 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:59:04]
57 6221374015 นางสาววรพร มลิวัลย์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:59:12]
58 6221381014 นางสาวดลยา เครือแสง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:17:00]
59 6221390070 นางสาวสุทธิดา นุ่นนุ่ม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:11:49]
60 6221390078 นางสาวภคนันท์ หินไชยศรี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:11:21]
61 6221391017 นางสาวนฤมล ฉิมจารย์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:47:26]
62 6221391034 นางสาววณิชชา บุญช่วย 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:27:21]
63 6221391037 นางสาวภัฎชฎาพร มีเดช 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:39:36]
64 6221392002 นางสาวพุธสา สุ่มศิริ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:12:09]
65 6221392077 นายฐปนวงศ์ วงศ์คำจันทร์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:00:30]
66 6221412005 นางสาวณัฐริกา นวลแก้ว 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:02:08]
67 6221413028 นางสาวญาณิศา ประทุมมาตย์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:01:31]
68 6221413034 นายกฤษดา มานตรี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:18:51]
69 6221413045 นายไตรภพ หวานชิต 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:56:23]
70 6221413055 นายสหัสวรรษ จงรัก 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:02:43]
71 6221413056 นางสาวหยาดรุ้ง ทองมี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:40:34]
72 6221418006 นางสาวอาภัสรา เทพจิตร 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:40:30]
73 6221418013 นางสาวนราวัลย์ ศรีเมือง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:23:31]
74 6221418018 นางสาวแก้วเก้า ศิลปเสวต 13 กันยายน 2562 [เวลา : 10:09:13]
75 6221418061 นายธีรวัฒน์ ทับทิม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:19:16]
76 6221418079 นางสาวสิริพร ภู่กาญจนเดช 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:15:46]
77 6221418094 นางสาวอาภาพร เบญมาตย์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:43:07]
78 6221418104 นางสาววิมลณัฐ กันทะวงค์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:49:11]
79 6221418124 นางสาวอัจฉรา อินครุฑ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:01:09]
80 6221418126 นางสาววลิตา เกตุนุวัฒน์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:19:43]
81 6221419031 นางสาวนิชนันท์ แสงผึ้ง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:55:45]
82 6221428123 นางสาววาสนา ทองคำ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:33:06]
83 6221501012 นางสาวขนิษฐา ชุ่มชื่น 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:48:14]
84 6221501020 นายกิตติภพ สุขวิเศษ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:58:44]
85 6221501023 นางสาวลักขณา กรรณโณ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:02:05]
86 6221501027 นางสาวมณีฟ้า ทับทิม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:45:48]
87 6221501049 นางสาวรัตติกาล จุฑารัตน์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:04:29]
88 6221501062 นางสาวศุภัสรา สงัดศรี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:58:17]
89 6221501103 นางสาวจุฑาทิพย์ สุวรรณเกิด 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:03:39]
90 6221602005 นายวชิรพล แสงศรี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:42:07]
91 6221701021 นางสาวจันทร์จิรา สุพรรณโมกข์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:53:30]
92 6221903001 นางสาวณัฐฐาภรณ์ สังขจร 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:06:01]
93 6221903012 นายวิทยา แซ่โง้ว 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:47:32]
94 6221903014 นางสาวผกามาส แก้วประสงค์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:54:23]
95 6221903025 เด็กหญิงเอมมิกา บัวกลิ่น 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:44:25]
96 6221903027 นางสาวสลิลทิพย์ ปทุมพนาลัย 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:03:18]
97 6221903029 นางสาวสุพรรณษา ดีสังข์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:53:46]
98 6221903089 นางสาวชนามินทร์ ประชาสินทิพย์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:04:49]
99 6281107007 นางสาวชไมพร นนท์ใส 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:37:34]
100 6281107022 นางสาวนูรมี มามะ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:39:54]
101 6281107700 นางสาวเกศินี แดงบุญเรือง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:26:25]
102 6281112002 นางสาวดมิสา โพบขุนทด 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:02:55]
103 6281112008 นางสาวศศิวิมล รักชาติ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:33:18]
104 6281112018 นายรณกฤต วิชัยดิษฐ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:40:11]
105 6281112030 นางสาวธนพร งามเจริญ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:38:52]
106 6281112032 นายจิรกร ถิรธาดา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:34:49]
107 6281123001 นางสาวนงลักษณ์ ชาวตังหวาย 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:53:00]
108 6281123003 นายกัณตพงษ์ ยังสุข 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:01:00]
109 6281123004 นายรัฐนันท์ ยังสุข 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:00:09]
110 6281123007 นางสาวชลนิชา ฤทธิ์เดช 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:10:02]
111 6281123008 นางสาวสุพัตรา หนูแดง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:12:39]
112 6281123017 นายฮาซัน จารง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:11:51]
113 6281123021 นายกิตติพงษ์ บุญอาจ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:16:40]
114 6281123024 นายศุภชัย ทองหวาน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:52:45]
115 6281123026 นายภูมิลักษณ์ ดอกไม้ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:35:08]
116 6281123035 นางสาวสิรภัทร พลจรัส 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:57:58]
117 6281123042 นางสาวปวีณา แช่มมี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:00:23]
118 6281123069 นางสาวฐิตาภา วินิจกุล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:07:04]
119 6281124001 นางสาวสุภาวดี เนื่องเสวก 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:01:57]
120 6281124004 นางสาวสุภัสสร พลการ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:54:28]
121 6281124005 นางสาวสิริยากร ศรีบุรุษ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:49:11]
122 6281124007 นางสาวเทียนทิพย์ เตือนสันเทียะ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:56:02]
123 6281124023 นางสาวจิราวดี ดวงกมล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:24:32]
124 6281124050 นางสาววิภาพร ห้วยทราย 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:04:11]
125 6281124059 นางสาวภาวินี ชาวหงษา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:08:52]
126 6281124066 นายสิรภพ ครุฑคง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:04:23]
127 6281125001 นางสาวมนทนีย์ นุชนาท 4 กันยายน 2562 [เวลา : 19:05:59]
128 6281125019 นางสาววารีรัตน์ มาลำโกน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:10:42]
129 6281126042 นางสาวจิราพร เอี้ยงโสนก 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:58:01]
130 6281126049 นายวรากรณ์ แจ่มสว่าง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:57:33]
131 6281126051 นางสาวคีตาวัน แสนโสม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:59:19]
132 6281147015 นางสาวขนิษฐา เสน่ห์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:00:48]
133 6281163005 นายภัทรพงษ์ ราญพล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:17:23]
134 6281163011 นายอนุศร สีเคน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:04:09]
135 6281163014 นายบุญฤทธิ์ มหาพงษ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:20:56]
136 6281163019 นายนนทวัฒน์ กนิษฐเสน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:28:05]
137 6281163029 นายเจนณรงค์ ชินศรี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:20:19]
138 6281163038 นายยุทธนา บัณฑิตย์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:19:36]
139 6281163073 นางสาวสุวนันท์ หีบไธสง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:12:30]
140 6281165032 นายธัญวัฒน์ เพ็ชรกูล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:05:34]
141 6281166010 นายสิทธิพร โพธิ์เทศ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:55:40]
142 6281166040 นายพุฒิพงษ์ เนวะมาตย์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:28:25]
143 ุ622130400 นางสาววริศรา ปานประชาติ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:50:28]
144 ุ622134007 นางสาวกฤษณา ศรีธาตุ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:03:05]
145 ุ622139400 นางสาวอรปรียา ยุบลมาตย์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:26:34]
146 ุ622141800 นางสาวกมลชนก สายเล็ก 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:19:52]
147 ุ628112301 นางสาวศิริภา บุญวิเศษ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 18:52:32]
148 ุ628112403 นางสาวชญานิศ ธรรมวงศ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:55:49]
149 ุุ62215010 นางสาววิมลศิริ พิมแป 4 กันยายน 2562 [เวลา : 17:02:57]