ใบรายงานการจองวัน เพื่อเซนต์ใบยืนยัน กลุ่ม เธเธขเธจ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำวันที่ 16 เธเธฑเธ™เธขเธฒเธขเธ™ 2562 รอบเวลา 09.00 เธ™.
มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 146 ราย

 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 6081110020 นางสาวพีรภาว์ สิมาจารย์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:07:58]
2 6081113021 นายพงษ์ศธร ภาษี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:29:18]
3 6081163017 นางสาววารี จิตรพึ่งธรรม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:05:02]
4 6121358042 นางสาวนูรมีน เซ็ง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:06:08]
5 6121358062 นายพัสธร ระฆังทอง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:04:52]
6 6121903024 นางสาวศุภานิช ที่ดี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:07:04]
7 6181115029 นางสาวสุภัสสรา หวังสุข 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:19:55]
8 6181123017 นายนครินทร์ พระโยโค 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:24:14]
9 6181126007 นางสาวสุทธิดา เสียงเพราะ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:52:07]
10 6181126043 นางสาวอรอุมา แนบกระโทก 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:50:31]
11 6181165048 นางสาวปรียานงค์ พุ่มจิ๋ว 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:34:41]
12 62210861 นางสาวบุษบงกช แผนดี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:50:44]
13 6221148004 นางสาวอริสรา อยู่สิงห์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:10:33]
14 6221148009 นางสาวภาวิณี จานทอง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:13:53]
15 6221148013 นางสาวธัญมน เจริญพานิชย์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:00:08]
16 6221154001 นางสาวฐิติมา มูลเชื้อ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:08:33]
17 6221154006 นางสาวชุติมนต์ จรุงพรโสภา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:37:49]
18 6221154035 นางสาวปณิดา สมลี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:08:49]
19 6221226009 นายชัยพงษ์ พันธะวัน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:51:09]
20 6221226015 นางสาวอิศริญา พิมพ์พิไล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:56:01]
21 6221226020 นางสาวยอแสง ชิณบุตร 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:52:54]
22 6221226026 นางสาวฉันท์สินี ผานิล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:55:12]
23 6221256002 นางสาวกรรณิการ์ ขนานใต้ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:15:31]
24 6221301023 นายจักร์พันธ์ ภูสอาด 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:17:01]
25 6221301038 นางสาวอารยา พนพิเชษฐกุล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:21:04]
26 622130157 นางสาวธารา ใจชื้น 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:14:29]
27 6221307012 นางสาวธมลวรรณ นามวงศ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:07:14]
28 6221310022 นางสาวรัตนา เหมือนดี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:50:25]
29 6221310023 นางสาวอวัสดา ชอบเที่ยง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:01:18]
30 6221310103 นางสาวสุมิตรา อินทร์ดี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:13:41]
31 6221310121 นางสาวจินดามณี ทิพรัตน์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:08:43]
32 6221310134 นางสาวปิยพร พาแก้ว 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:12:09]
33 6221340032 นางสาวเบญญา โฉมนิล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:04:45]
34 6221340064 นางสาวจันทราภรณ์ หลวงอินทร์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:45:29]
35 6221340067 นางสาวรุจิกร ดอกกุหลาบ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:10:32]
36 6221340077 นางสาวพรพรรณ เปลี่ยนสมัย 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:44:37]
37 6221340082 นางสาวชลธิชา ศรศิริ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:52:57]
38 6221340083 นางสาววิลาวรรณ์ กล้าจิตร 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:11:49]
39 6221340084 นางสาวธมลวรรณ จันจู 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:39:38]
40 6221358001 นางสาวญานี ช้างเงิน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:46:41]
41 6221358005 นายชยุตม์ แหยมเจริญ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:58:18]
42 6221358030 นางสาวสุวนันท์ จันทร์โคตร 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:52:25]
43 6221358031 นางสาวธนิษฐา พรหมสุวรรณ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:47:38]
44 6221358037 นางสาววิริยาพร ฉัตรตะขบ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:42:01]
45 6221358057 นางสาวเพ็ญบุญญา ชูยก 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:17:14]
46 6221358060 นางสาวโชติมา ชาตินุช 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:35:48]
47 6221358071 นางสาวเสาวรส นกดำ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:05:56]
48 6221358077 นางสาวนัยนา ศรีเหรา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:15:27]
49 6221373012 นางสาวศศิวิมล เสนเชื้อ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:46:38]
50 6221381019 นางสาวสิริกาญจน์ คุ้มเจริญ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:55:18]
51 6221381027 นายนพกนก ยุทธพันธ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:49:47]
52 6221390033 นางสาวสุดารัตน์ เจริญสุข 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:31:15]
53 6221390041 นางสาวสุพิชญา เนสราช 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:23:05]
54 6221390063 นางสาวณัฐมน ศรีทิพย์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:52:11]
55 6221390068 นางสาวยุวดี ฤกษ์เสือ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:37:10]
56 6221390090 นางสาวปนัดดา ไหมทอง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:22:51]
57 6221391002 นางสาววันวิสา ฉันทรัตนาคินทร์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:53:20]
58 6221391023 นางสาววงศ์รวี กาญจนาภิรมย์สุข 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:49:57]
59 6221391028 นายกรวิชญ์ คงอาสา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:45:57]
60 6221391030 นางสาวฐิติชญา จินสิน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:21:32]
61 6221391035 นางสาวปัณณพร ถนอมบุญ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:20:22]
62 6221391052 นางสาวภัทรวดี คีรีเขตต์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:53:58]
63 6221391054 นางสาวสุนิสา สีโยธะ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:08:38]
64 6221391058 นางสาวมโนประภา คำแหง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:46:58]
65 6221391059 นางสาวสุพัตรา ชาวดอนคูณ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:50:41]
66 6221391061 นางสาวชนิตา ศรีสวัสดิ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:51:45]
67 6221391067 นางสาวนิฤมล วิทยาปัญญา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:17:21]
68 6221391074 นางสาวชลธิชา บุญเคหา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:45:27]
69 6221391075 นางสาวสุวนันท์ โพธิสังข์หิรัญ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:10:03]
70 6221392029 นางสาวชุติกาญจน์ กาญจนจิตวิสุทธิ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:55:41]
71 6221392047 นางสาวธิดาลักษณ์ เมืองพิล 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:52:02]
72 6221394003 นางสาวพรพรรณ ดิษเจริญ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:44:12]
73 6221412003 นางสาวสุภาพร เพ็งสุวรรณ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:54:03]
74 6221412022 นางสาวปรียาภรณ์ เกิดวัดท่า 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:35:54]
75 6221412031 นายศิวกร ชาตะรักษ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:42:03]
76 6221412039 นางสาวจุฑารัตน์ ดาวโรยรัมย์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:45:39]
77 6221412040 นางสาวนิสิตา หลักทอง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:35:07]
78 6221413002 นางสาวชลธิชา ศรีสนิท 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:43:08]
79 6221413008 นางสาวนภารัตน์ ปลายด่วน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:51:48]
80 6221413035 นายพงศ์ธร สิริมงคลทิพย์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:35:33]
81 6221413071 นายพีระพล เกยุรานนท์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:35:19]
82 6221414002 นางสาวเพชรรัตน์ รักสัตย์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:47:32]
83 6221414007 นางสาวสุกัญญา วงษาธรรม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:46:43]
84 6221414018 นางสาวรัตนาพร ศรีจันทรา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:17:03]
85 6221414021 นายนาวินทร์ มังคะลาวัน 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:08:24]
86 6221417001 นายวุฒิชัย พรหมพร 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:49:01]
87 6221417010 นายณัฎฐพร ศรีละว้า 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:53:31]
88 6221418002 นางสาวชนินาถ ตะเภาพงศ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:17:03]
89 6221418011 นางสาววรินทิพย์ ผดุงทศ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:28:25]
90 6221418012 นางสาวอนงค์นาถ รัตนเลิศนภาวงศ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:37:51]
91 6221418020 นางสาวพัชรี พรมทอง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:24:48]
92 6221418064 นางสาวสุทธิกานต์ จั่นแก้ว 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:16:43]
93 6221418098 นายจิรายุ แถมสวัสดิ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:13:52]
94 6221418119 นางสาวสุพิชชา ไชยริบูรณ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:43:47]
95 6221418131 นางสาวณิชธกมล คำนึงบุญ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:05:50]
96 6221419001 นางสาวมะลิวรรณ อินชิต 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:33:43]
97 6221501010 นางสาวสายธาร รอดบุญมา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:52:18]
98 6221501021 นางสาวปิยนันท์ สะพานแก้ว 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:04:38]
99 6221501053 นางสาวชลลัดดา คุณากร 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:35:26]
100 6221501075 นางสาวปรียานุช ม่วงศิริ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:52:16]
101 6221501077 นางสาวจุฑามาศ ใจจุลละ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:29:39]
102 6221501082 นางสาววราภรณ์ ดอนไม้ไทร 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:07:06]
103 6221501090 นางสาววิลัดดา เจือจันทร์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:49:26]
104 6221802021 นางสาวเบญจวรรณ กำพุด 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:34:40]
105 6221903009 นางสาวสมาภรณ์ ยาเริญ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:44:37]
106 6221903010 นางสาวแพรวา บุญเภา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:46:25]
107 6221903037 นางสาวผดาพร ผาดาสิทธิ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:43:27]
108 6221903054 นางสาวฐิติรัตน์ ศรีคำ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:23:54]
109 6221903067 นางสาวสุพิชญา แก่นไธสง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:14:56]
110 6281110006 นางสาวอัชญา น่วมสุวรรณ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:07:38]
111 6281110011 นางสาวพรทิพย์ จันทวี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:03:36]
112 6281110014 นางสาวธัญลักษณ์ เสือทอง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:07:38]
113 6281110015 นายพงษ์เพชร นิระไทย 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:07:39]
114 6281110020 นางสาวพรซิตา เจริญพืช 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:07:28]
115 6281110023 นางสาวอุทุมพร สุริเยศ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:08:57]
116 6281110030 นายบัณฑิต ป้องแดง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:08:12]
117 6281113008 นางสาวกมลรัตน์ เพชรพัฒน์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:48:06]
118 6281113011 นางสาวกูซัยนี กูนิ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:47:17]
119 6281113014 นางสาววิวนภา ไกรเทพ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:47:53]
120 6281113016 นางสาวชนากานต์ เกษี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:45:46]
121 6281113017 นางสาวรัตนาภรณ์ จิตทะวงศ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:49:03]
122 6281113018 นางสาวภัทราวดี วรพุฒ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:42:57]
123 6281123047 นางสาวกัญญาณัฐ ชิณหงส์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:07:14]
124 6281123058 นางสาวสุภัสสร สิ่วสำแดง 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:52:21]
125 6281123074 นางสาววรดา อินเจียม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:50:48]
126 6281123082 นางสาวอัจจิมา น้อยจันทร์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:31:26]
127 6281124008 นางสาวคณิศร พวงมณี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:52:57]
128 6281124012 นางสาวศิรินภา ปัญญามี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:29:43]
129 6281124049 นางสาวอรนิสา กาใจใส 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:24:53]
130 6281124054 นางสาวปนัดดา ชำนาญเนาว์ 10 กันยายน 2562 [เวลา : 18:33:02]
131 6281124063 นางสาวหฤทัย ฮวดพิทักษ์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:38:18]
132 6281126043 นายไท คงคล้าย 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:28:34]
133 6281163003 นายพัชรพนธ์ เอี๋ยววัฒนะ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:15:17]
134 6281163016 นางสาวโสภิตา ศรีรัมย์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:13:17]
135 6281163020 นางสาวธนัชชา สุเมโท 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:22:38]
136 6281163021 นางสาวสุพพัตรา เก่งมนตรี 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:14:08]
137 6281163051 นายธีรภัทร โสธานิตย์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:10:05]
138 6281163057 นายณัฐภัทร อินทร์แก้ว 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:14:36]
139 630652034 นางสาววนิดา เต็มเปี่ยม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:13:28]
140 ุ612130703 นางสาวสุดารัตน์ รัตทิพย์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:23:35]
141 ุ622131004 นางสาวพรรณรมณ บูชา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:08:40]
142 ุ622134005 นางสาวกุลธิดา พรมโสภา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:14:34]
143 ุ622139108 นางสาวชัยพร มาประสม 4 กันยายน 2562 [เวลา : 15:51:03]
144 ุ628111000 นางสาวจารุวรรณ บุดดา 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:06:31]
145 ุ628116304 นายจักรกฤษณ์ โสดารัตน์ 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:18:27]
146 ุ628116305 นางสาวธิดารัตน์ ปั้นสิงห์โต 4 กันยายน 2562 [เวลา : 16:16:45]