ใบรายงานการจองวัน เพื่อเซนต์ใบยืนยัน กลุ่ม เธเธขเธจ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำวันที่ 28 เธกเธดเธ–เธธเธ™เธฒเธขเธ™ 2562 รอบเวลา 09.00 เธ™.
มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 22 ราย

 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 5981107027 นางสาวณัฐนิชา พาสู่บุญ 27 มิถุนายน 2562 [เวลา : 10:16:07]
2 5981112002 นายกิตติธัช จันหีบ 27 มิถุนายน 2562 [เวลา : 10:17:36]
3 5981112035 นางสาวณิชากร เพิ่มพูล 27 มิถุนายน 2562 [เวลา : 10:21:01]
4 5981112036 นางสาวกิติวดี จันทรเสนา 27 มิถุนายน 2562 [เวลา : 09:55:06]
5 5981112054 นายวรินทร กระจกเหลี่ยม 27 มิถุนายน 2562 [เวลา : 09:54:14]
6 5981115006 นางสาวปะนิดา ปะนิทานัง 27 มิถุนายน 2562 [เวลา : 11:32:53]
7 5981115080 นางสาวศยามล ดีวิลัย 27 มิถุนายน 2562 [เวลา : 09:54:15]
8 5981115095 นางสาวสุมาลี นักสอน 27 มิถุนายน 2562 [เวลา : 09:54:58]
9 5981124030 นางสาวทิวาภา ระยาย้อย 27 มิถุนายน 2562 [เวลา : 10:38:56]
10 5981124038 นางสาวหทัยภัทร์ ดีสุกใส 27 มิถุนายน 2562 [เวลา : 10:51:13]
11 5981124091 นางสาวศศิธร ชนะวงค์ 27 มิถุนายน 2562 [เวลา : 10:37:37]
12 5981124094 นางสาวประนิดา ดันงุ่น 27 มิถุนายน 2562 [เวลา : 10:39:45]
13 5981124096 นางสาวศิริลักษณ์ พูลเกษม 27 มิถุนายน 2562 [เวลา : 10:40:32]
14 5981125026 นางสาวช่อผกา มัชฌิมา 27 มิถุนายน 2562 [เวลา : 10:32:39]
15 5981125029 นางสาวจีราพัฒน์ คำพร้อม 27 มิถุนายน 2562 [เวลา : 10:31:03]
16 5981125030 นายเสกสรรค์ แซ่เตียว 27 มิถุนายน 2562 [เวลา : 10:31:00]
17 5981125035 นางสาวอ้อมรัก เนื้อนุ้ย 27 มิถุนายน 2562 [เวลา : 10:31:48]
18 5981126117 นางสาวรุจิรา ทวีรัตน์ 27 มิถุนายน 2562 [เวลา : 09:54:58]
19 5981126119 นางสาวปวีณา แวงอุบล 27 มิถุนายน 2562 [เวลา : 09:54:30]
20 5981147018 นายสมรรถพล เมืองเกษม 27 มิถุนายน 2562 [เวลา : 11:23:48]
21 5981163015 นางสาวสุกัญญา เหลืองอ่อน 27 มิถุนายน 2562 [เวลา : 10:00:01]
22 6181165015 นายปราโมทย์ จงชิดกลาง 27 มิถุนายน 2562 [เวลา : 12:53:47]