หน้าหลัก
ประวัติสำนัก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างบริหาร
สภาประจำสำนัก
บุคลากร
บุคลากร รายงานการประชุม
บุคลากร แผนการบริหารงาน
 
ระบบงานภายใน (DAD)
user
pass
 ::: Link :::
คณะ


แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
แสดงผล Poll ทั้งหมด

 

 

ตรวจสอบรายชือผู้ผ่านการสัมภาษณ์ รายใหม่ รอบที่ 2 >>Click <<

ตรวจสอบรายชือผู้ผ่านการสัมภาษณ์ รายเก่า รอบที่ 2 >>Click <<

ตรวจสอบรายชือผู้ผ่านการสัมภาษณ์ รายใหม่ >>Click <<

ตรวจสอบรายชือผู้ผ่านการสัมภาษณ์ รายเก่า >>Click <<

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปี 2558 >>Click <<

สรุปเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2557 >>> Click <<<

กำหนดการแข่งขัน / ตารางแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2557 >>> Click <<<


คู่มือการใช้งาน ระบบกิจกรรมนิสิต - นักศึกษา

สก.03-แบบฟอร์ม ขอออก Serial Key สำหรับกิจกรรม

สก.05-แบบฟอร์ม ขอแก้คะแนนความประพฤติ

สก.06-แบบฟอร์ม เบิกอุปกรณ์กีฬา (เฉพาะนักกีฬา และผู้ฝึกสอน)

หนังสือกิจการบ้านสมเด็จ ประจำปี 2556

หนังสือกิจการบ้านสมเด็จ ประจำปี 2555

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปี 2558 >>Click <<

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปี 2557 >>Click <<

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปี 2556 >>Click <<

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปี 2555 >>Click <<

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปี 2554 >>Click <<

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปี 2553 >>Click <<

เอกสาร กยศ.2556 >> Click <<
 
 
 
 
 
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1060 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 , 1301 โทรสาร 0-2473-7000 ต่อ 1300