ตรวจสอบ ข้อมูล CODE สำหรับตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่


รหัสประจำตัวนิสิต :
ชื่อ - สกุล :
สาขาวิชา :
คณะ :
หลักสูตร :

CODE :


ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

1. ตรวจรายชื่อ เพื่อได้ Code
2. รับเอกสารการตรวจ เพื่อกรอกข้อมูล
3. ขั้นตอนการตรวจร่างกาย (บริเวณชั้น 1 )
 
3.1 ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง (หากทราบแล้วลงข้อมูลในใบตรวจสุขภาพได้เลย)
3.2 วัดความดันโลหิต
4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการตรวจ
5. รับบัตรคิวเพื่อรอเข้าตรวจ
6. ขั้นตอนการตรวจร่างกาย (ชั้น 4 )
 
6.1 พบแพทย์
6.2 รับอุปกรณ์การตรวจเลือดและปัสสาวะ
6.3 เจาะเลือด
6.4 เก็บปัสสาวะส่งตรวจ + ให้เจ้าหน้าที่ปั้มผ่านการส่งปัสสาวะ
6.5 เอ็กซเรย์ทรวงอก (รถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่)
6.6 ตรวจวัดสายตา
นักศึกษาต้องผ่านการตรวจทุกขั้นตอน
***หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่***