เลือก ปี
2561
2560

รายงาน ประกาศซื้อ-จ้าง ปี 2561 จำนวน 104 รายการ

ลำดับ
วันที่
ประกาศ
ชื่อไฟล์
1 13 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเปิดโลกชมรม จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180925162709.pdf
2 10 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 จำนวน 272 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180921132040.pdf
3 7 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดึกีฬา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180920180324.pdf
4 6 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬาครุศาสตร์สัมพันธ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180913164856.pdf
5 5 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ(คณะวิทยาการจัดการ)จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180920180432.pdf
6 5 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ(คณะวิทยาการจัดการ)จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180920180555.pdf
7 3 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรองเท้ากีฬา จำนวน 50 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180922121032.pdf
8 27 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลกีฬา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180913165125.pdf
9 22 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาและการเก็บตัวนักกีฬา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180913164938.pdf
10 21 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโล่รางวัลประกวดพานไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180828170401.pdf
11 21 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าใช้ในงานกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180905175301.pdf
12 21 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับทำชั้นวางอุปกรณ์กีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180905175410.pdf
13 17 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพิธีไหว้ครู จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180905175508.pdf
14 17 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยิงลูกปิงปอง ยี่ห้อ Oukei จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180913165047.pdf
15 14 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180823204435.pdf
16 14 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ใช้ในโครงการปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180828165757.pdf
17 14 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาฝึกซ้อมเทควันโด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180828170431.pdf
18 1 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพื้นจิ๊กซอลเทควันโด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180808113823.pdf
19 1 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การฝึกซ้อมกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180815131918.pdf
20 1 ส.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180820142450.pdf
21 24 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจิตอาสา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180806162912.pdf
22 23 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมทักษะชีวิต จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180806162958.pdf
23 20 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อจำนวน 555 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180807174308.pdf
24 20 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814093425.pdf
25 16 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180803075420.pdf
26 16 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814095524.pdf
27 16 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการแห่เทียน คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814095620.pdf
28 16 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814100401.pdf
29 16 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโล่รางวัลสำหรับงานจิตอาสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180830170931.pdf
30 10 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 499 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180816084421.pdf
31 9 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือ Home room จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180803145010.pdf
32 9 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180806162833.pdf
33 9 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814101231.pdf
34 9 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซท้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814110930.pdf
35 6 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180720145229.pdf
36 6 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ศูนย์บริการนักึกษาพิการ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814104227.pdf
37 6 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศคณะครุศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814111013.pdf
38 5 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180712102211.pdf
39 5 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180712163908.pdf
40 5 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ(13 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180802114426.pdf
41 3 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มหนีบไทด์นักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814101332.pdf
42 2 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (โต๊ะเทเบิลเทนนิส) จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180712103540.pdf
43 29 มิ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มกลัดติดหน้าอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814104345.pdf
44 29 มิ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่เข็มกลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814110846.pdf
45 28 มิ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหนังสือคู่มือกิจกรรมและคู่มือผู้ปกครอง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180803144028.pdf
46 27 มิ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180712164032.pdf
47 19 มิ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104308.pdf
48 21 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104632.pdf
49 7 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704103102.pdf
50 4 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104054.pdf
51 3 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814111047.pdf
52 19 เม.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704102904.pdf
53 29 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหรียญและถ้วยรางวัล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104733.pdf
54 28 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเลือกตั้งนายก จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704103154.pdf
55 27 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104230.pdf
56 26 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสะพายและถ้วยรางวัลประกวดฑูตกิจกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704103549.pdf
57 26 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพืบัตรเลือกตั้งจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704103616.pdf
58 26 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการกีฬาเครือข่ายคณะวิทย์ฯ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105440.pdf
59 22 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬาการแข่งขันภายใน ประจำปี 2560 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104840.pdf
60 22 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต๊นท์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704110323.pdf
61 20 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในงานกีฬาภายใน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105211.pdf
62 19 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอัฒจันทร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704110210.pdf
63 16 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนักกีฬานักศึกษาการศึกษาพิเศษ จำนวน 445 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104152.pdf
64 15 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชื่อชุดกีฬา ภาคพิเศษ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105334.pdf
65 15 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ โทรทัศน์สี LED จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704110011.pdf
66 14 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชียร์ สำหรับกองเชียร์ วิทยาลัยการดนตรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104513.pdf
67 13 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาจำนวน 1 รายการ (กีฬาภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104925.pdf
68 2 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายริการรถบัสปรับอากาศรับ-ส่งฝ่ายถวายอารักขา ความสงบ เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814094627.pdf
69 2 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช้าเต๊นท์โค๊ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180905175912.pdf
70 2 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180905180010.pdf
71 27 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือคู่มือบัณฑิต เส้นทางสู่อนาคตและความสำเร็จของบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180905180111.pdf
72 26 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105710.pdf
73 22 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแสตน์เชียร์ กีฬาภายในคณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105540.pdf
74 20 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105806.pdf
75 19 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการซ้อมรับปริญญา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105115.pdf
76 16 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M464N จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704104428.pdf
77 16 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180716163048.pdf
78 15 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704110055.pdf
79 15 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180803080234.pdf
80 14 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปรแกรมจัดแถวบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704110133.pdf
81 13 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในงานกีฬาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180716162936.pdf
82 13 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเวที เครื่องเสียง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และจอ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180905180209.pdf
83 13 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเอฟเฟค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180905180306.pdf
84 9 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงกุญแจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180905180332.pdf
85 30 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกีฬา คณะมนุษย์ฯ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180716163203.pdf
86 24 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180716163249.pdf
87 23 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุโครงการกีฬาคณะวิทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703085506.pdf
88 23 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรับ-ส่งนักกีฬา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 รอบมหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105909.pdf
89 18 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814094421.pdf
90 17 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปัจฉิมนอเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703103542.pdf
91 17 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อสุท จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180704105622.pdf
92 17 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814094121.pdf
93 17 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814094216.pdf
94 16 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการปัจฉิมนิเทศ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703103712.pdf
95 16 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการตู้ถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR พร้อมพิมพ์ภาพถ่ายหน้างาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180803080354.pdf
96 16 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814094348.pdf
97 12 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าซุ้มโค้งสีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180719165220.pdf
98 12 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเอฟเฟค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180905180539.pdf
99 11 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้สำหรับจัดทำเอกสารกีฬาจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703124809.pdf
100 11 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องเสียงสำหรับกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180803080522.pdf
101 10 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดดอกไม้ทำขบวนรถบุปผชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180814094515.pdf
102 9 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703172333.pdf
103 8 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬามวยสากลสมัครเล่นและมวยไทยสมัครเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703124910.pdf
104 3 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 5,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20180703145038.pdf