ตารางแสดงรายชื่อนิสิตที่ยื่นเอกสาร เบิกประกันอุบัติเหตุ

เฉพาะที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
จำนวนทั้งสิ้น 21 ราย
ลำดับ ชื่อ - สกุล วันที่ยื่นเอกสาร
นางสาวฐาปนี อภัยวงศ์ 5 กรกฎาคม 2555
นายสรศักดิ์ มาดศรี 3 กรกฎาคม 2555
นายพันธมิตร อินทรประสิทธิ์ 5 กรกฎาคม 2555
นางสาวฉวีวรรณ อ่องสุข 25 เมษายน 2555
นายสมชาย มะโนแจ่ม 19 ธันวาคม 2555
นายธนา ฉากทองคำ 13 กันยายน 2554
นายภพธร ทิพย์โสภณ 25 พฤษภาคม 2554
นางสาวภัชรีภรณ์ พันธุระศรี 4 ตุลาคม 2553
นายอธิวัฒน์ มีแก้วสุข 20 สิงหาคม 2553
10  นายอภิชาติ วงศ์รัตนพิทักษ์ 28 เมษายน 2553
11  นางสาวกัญญรัตน์ เดชะ 1 มีนาคม 2553
12  นายอาทิตย์ ลุมพล 1 มีนาคม 2553
13  นายณัฐพันธ์ ร่มไทร 27 สิงหาคม 2552
14  นายบรรลือ ข่ายมะณี 26 สิงหาคม 2552
15  นางสาวบุษกร จันทร์แจ้ง 27 สิงหาคม 2552
16  นายสุชน พุ่มเฉลียว 25 สิงหาคม 2552
17  นางสาวสุชาวดี ผ่องสกุล 10 สิงหาคม 2552
18  นายนพรัตน์ มกราภิรมย์ 31 กรกฎาคม 2552
19  นายไกรฤกษ์ มุขสาร 17 กรกฎาคม 2552
20  นายสิทธิชัย บัวทอง 1 กรกฎาคม 2552
21  นายพิรุฬห์ เท็งตระกูล - - 2552

งานประกันอุบัติเหตุ สำนักกิจการนิสตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
02-473-7000 ต่อ 1301