Home

ระยะเวลลงทะเบียนไม่ถูกต้อง
กำหนดเวลาลงทะเบียน ภายในวันที่ : 25 มิถุนายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563

เฉพาะนักศึกษาที่จะยื่น ทบ.17 ในภาคเรียนที่
1/2562 , 2/2562 และ ภาคฤดูร้อน/2562 เท่านั้น
SERVER TIME : 6 สิงหาคม 2563 เวลา 17:46:55