Home

ระยะเวลลงทะเบียนไม่ถูกต้อง
กำหนดเวลาลงทะเบียน ภายในวันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 - 25 พฤษภาคม 2563

เฉพาะนักศึกษาที่จะยื่น ทบ.17 ในภาคเรียนที่
1/2562 , 2/2562 และ ภาคฤดูร้อน/2562 เท่านั้น
SERVER TIME : 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 18:56:58