สมัครนักวิ่งประเภท ทีม
เลขที่ประจำตัวประชาชน
  ถ้าต้องการสมัครโดยใช้ ทีม/ชมรมเดิม ให้ใส่เลขที่บัตรประชาชน สมาชิกใน ทีม/ชมรมที่เคยสมัคร แล้ว(เฉพาะที่เคยสมัครประเภททีม)