เลขที่ประจำตัวประชาชน
 

สำหรับ ชาวต่างชาติ / foreigner
Passport No.