ตารางสรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ คณะ ทอง เงิน ทองแดง รวม คะแนน
1 ครุศาสตร์ 14 13 16 43 84
2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 8 13 30 56
3 ภาคพิเศษ 5 3 10 18 31
4 วิทยาการจัดการ 4 5 6 15 28
5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 16 21 27


<< โปรแกรมการแข่งขัน >>
>>> เข้าสู่เว็บไซต์<<<